Home

De Stichting Streekbeheer Rijnstromen is in december 2006 officieel opgericht. De stichting wil in het werkgebied van de Vereniging Streekbeheer Rijnstromen de natuur en het landschap instandhouden en versterken. Dit doet zij ondermeer door gronden in beheer te krijgen.

De stichting wil een lokaal alternatief voor natuurbeheer/begrazing bieden. De ambitie van de stichting kan worden verwoord als: "Natuurontwikkeling met steun van en door de streek."

Het verschil tussen de stichting en de vereniging is dat de vereniging zich meer richt op het landschapsbeheer, dus aanleg en beheer van elementen, maar ook het bevorderen van natuur en landschap in het algemeen en dat de stichting zich specifiek richt op het beheer van natuurterreinen.

De stichting geniet als locale club veel draagvlak in de streek en is daardoor goed in staat natuur te beheren met steun van de bevolking. Dit kan een snelle realisatie van projecten tot gevolg hebben.

Het verdient aanbeveling dat het daadwerkelijke beheer wordt uitgevoerd door mensen die dicht bij het gebied zitten, zij hebben vaak een grote gebiedskennis en kunnen snel ingrijpen wanneer dit noodzakelijk is.

 

Door: Stronkman ICT