Het Rivierklimaatpark is een groot project tussen Arnhem en Giesbeek met meerdere doelen waar de SSR een deel van uitvoert.

Voor meer informatie over het grote project zie https://rivierklimaatpark.nl . Op de website wordt gemeld dat het plan voor het rivierpark zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Het is opgesteld samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers.  

De SSR verzorgt in opdracht van Rijkswaterstaat het vegetatie- en natuuronderhoud in het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Het gaat om een areaal van totaal ca. 130 ha. De SSR beheert het projectgebied in samenwerking met lokale boeren. Toezicht op de terreinen is nabij op deze manier.

Het doel van het beheer is om natuur te ontwikkelen. Een ander belangrijk aspect is om te zorgen dat de vegetatie voldoet aan de eisen van Rijkswaterstaat ten aanzien van de hoogwaterveiligheid. Bij hoog water mag de doorstroming van het water niet belemmerd worden door bijv. teveel opslag van bomen en struiken.  

Om de graslanden te ontwikkelen tot meer natuurlijke en kruidenrijke graslanden wordt een beheer van maaien en afvoeren en/of begrazen door vee toegepast. Begrazing gebeurt vooral op delen die al wat ruiger zijn en moeilijk te maaien zijn. Op delen waar al waardevolle natuurlijke graslanden voorkomen, bijvoorbeeld op de hogere oeverwallen, wordt het beheer zo toegepast dat deze natuurwaarden in stand blijven. 

De gebieden zijn toegankelijk voor wandelaars. Op alle toegangen tot het gebied worden  informatieborden geplaatst. Bezoekers kunnen runderen tegenkomen in het gebied.