Stichting Streekbeheer Rijnstromen, Pannerdenseweg 8a, 6905 SE Zevenaar, 0653831221, hans@schouls.com, Hans Schouls, verzamelt persoonsgegevens over u als u een email stuurt of telefonisch contact opneemt. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

Uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u contact opneemt via de email of telefoon, als u deel wilt nemen aan een door onze stichting georganiseerd project of activiteit, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over u:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer  
 • E-mailadres   
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsvorm
 • Uw KvK of BSN nummer

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. Het afhandelen van betalingsverkeer.
 3. Het correct uitvoeren van onze dienstverlening in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 4. Onze nieuwsbrief te kunnen toesturen.
 5. U mailings te kunnen sturen inzake projecten of activiteiten van de stichting.
 6. Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan Collectief Rivierenland voor de volgende doeleinden: deelname ANLb. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Cookies       

Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. In onze Cookieverklaring die u hier https://rijnstromen.nl/cookie-beleid/ kunt vinden staat informatie over het gebruik van cookies.

Links

Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen naar hans@schouls.com. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals door passwords te gebruiken. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Stichting Streekbeheer Rijnstromen, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Pannerdenseweg 8a                   

Postcode en plaats: 6905 SE Zevenaar

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

Telefoonnummer: 0653831221

E-mailadres: hans@schouls.com