De Stichting Streekbeheer Rijnstromen (afgekort SSR) is in december 2006 officieel opgericht. De SSR hangt onder Vereniging Streekbeheer Rijnstromen (VSR). De VSR is een agrarische natuurvereniging met als werkgebied de gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort, aangevuld met de Middelwaard (gemeente Lingewaard), de Velperwaarden (gemeente Rheden) en de uiterwaarden van de IJssel (gemeente Arnhem).

Het verschil tussen de stichting en de vereniging is dat de vereniging zich meer richt op het landschapsbeheer, dus aanleg en beheer van landschapselementen en het bevorderen van natuur en landschap in het algemeen. De stichting richt zich specifiek op het beheer van natuurterreinen.

De stichting wil in het werkgebied van de VSR de natuur en het landschap instandhouden en versterken. Dit doet zij ondermeer door gronden in beheer te krijgen.

De stichting wil een lokaal alternatief voor natuurbeheer/begrazing bieden. De ambitie van de stichting kan worden verwoord als: “Natuurontwikkeling met steun van en door de streek.”

De stichting voert de werkzaamheden uit door de inzet van de leden van de VSR die allemaal in het werkgebied van de VSR wonen. Dat zijn agrariërs, loonwerkers en particulieren.

De stichting geniet als lokale club veel draagvlak in de streek en is daardoor goed in staat natuur te beheren met steun en betrokkenheid van de bewoners in de omgeving. Dit kan een snelle realisatie van projecten tot gevolg hebben. Het verdient aanbeveling dat het daadwerkelijke beheer wordt uitgevoerd door mensen die dicht bij het gebied zitten, zij hebben vaak een grote gebiedskennis en kunnen snel ingrijpen wanneer dit noodzakelijk is.